{"TITLE":"Gizlilik ve \u00d6deme G\u00fcvenli\u011fi","CONTENT":"

De\u011ferli MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e. Üyesi,MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e., mü\u015fterilerine daha iyi hizmet verebilmek amac\u0131yla baz\u0131 ki\u015fisel bilgilerinizi (isim, ya\u015f, ilgi alanlar\u0131n\u0131z, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e. sunucular\u0131nda toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çal\u0131\u015fmalar\u0131, mü\u015fteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanmas\u0131 ve istenmeyen e-postalar\u0131n iletilmemesine yönelik mü\u015fteri \"s\u0131n\u0131fland\u0131rma\" çal\u0131\u015fmalar\u0131nda sadece MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e. bünyesinde kullan\u0131lmaktad\u0131r.

MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e., üyelik formlar\u0131ndan toplad\u0131\u011f\u0131 bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimat\u0131 olmaks\u0131z\u0131n, üçüncü \u015fah\u0131slarla kesinlikle payla\u015fmamakta, faaliyet d\u0131\u015f\u0131 hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktad\u0131r.

MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e., e-posta adresleri ve üyelik formlar\u0131nda istedi\u011fi ki\u015fisel bilgilerin haricinde site kullan\u0131m\u0131 s\u0131ras\u0131nda izledi\u011fi, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktad\u0131r.

Ki\u015fisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e. mü\u015fterilerine daha özel ve etkin bir al\u0131\u015fveri\u015f deneyimi ya\u015fatmak amac\u0131yla MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e. i\u015f ortaklar\u0131 ile payla\u015f\u0131labilmektedir.

Mü\u015fteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gere\u011fince resmi makamlara aç\u0131klama yapmak zorunda oldu\u011fu durumlarda resmi makamlara aç\u0131klanabilecektir. Mü\u015fterinin sisteme girdi\u011fi tüm bilgilere sadece Mü\u015fteri ula\u015fabilmekte ve bu bilgileri sadece Mü\u015fteri de\u011fi\u015ftirebilmektedir. Bir ba\u015fkas\u0131n\u0131n bu bilgilere ula\u015fmas\u0131 ve bunlar\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi mümkün de\u011fildir.

Ödeme sayfas\u0131nda istenen kredi kart\u0131 bilgileriniz, siteden al\u0131\u015fveri\u015f yapan siz de\u011ferli mü\u015fterilerimizin güvenli\u011fini en üst seviyede tutmak amac\u0131yla hiçbir \u015fekilde MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e. veya ona hizmet veren \u015firketlerin sunucular\u0131nda tutulmamaktad\u0131r. Bu \u015fekilde ödemeye yönelik tüm i\u015flemlerin MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e. arayüzü üzerinden banka ve bilgisayar\u0131n\u0131z aras\u0131nda gerçekle\u015fmesi sa\u011flanmaktad\u0131r.

Üyelerimiz, MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e.’ye ba\u015fvurarak kendisiyle ilgili;

Ki\u015fisel verilerin i\u015flenip i\u015flenmedi\u011fini ö\u011frenme,
Ki\u015fisel verileri i\u015flenmi\u015fse buna ili\u015fkin bilgi talep etme,
Ki\u015fisel verilerin i\u015flenme amac\u0131n\u0131 ve bunlar\u0131n amac\u0131na uygun kullan\u0131l\u0131p kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ö\u011frenme,
Yurt içinde veya yurt d\u0131\u015f\u0131nda ki\u015fisel verilerin aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 üçüncü ki\u015fileri bilme,
Ki\u015fisel verilerin eksik veya yanl\u0131\u015f i\u015flenmi\u015f olmas\u0131 halinde bunlar\u0131n düzeltilmesini isteme,
\u0130lgili mevzuatta öngörülen \u015fartlar çerçevesinde ki\u015fisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
\u0130lgili mevzuat uyar\u0131nca yap\u0131lan düzeltme, silme ve yok edilme i\u015flemlerinin, ki\u015fisel verilerin aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 üçüncü ki\u015filere bildirilmesini isteme,
\u0130\u015flenen verilerin münhas\u0131ran otomatik sistemler vas\u0131tas\u0131yla analiz edilmesi suretiyle ki\u015finin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç\u0131kmas\u0131na itiraz etme,
Ki\u015fisel verilerin kanuna ayk\u0131r\u0131 olarak i\u015flenmesi sebebiyle zarara u\u011framas\u0131 halinde zarar\u0131n giderilmesini talep etme,
haklar\u0131na sahiptir.

MERKEZ SATI\u015e DA\u011eITIM A.\u015e., yukar\u0131da yer alan talepler uyar\u0131nca, gerekçeli olumlu\/olumsuz yan\u0131t\u0131n\u0131, yaz\u0131l\u0131 veya dijital ortamdan gerçekle\u015ftirebilir. Talebe konu i\u015flemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Kurulu taraf\u0131ndan, 6698 Say\u0131l\u0131 Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.<\/p>\n

G\u0130ZL\u0130L\u0130K VE GÜVENL\u0130K POL\u0130T\u0130KASI<\/span><\/strong><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Ma\u011fazam\u0131zda verilen tüm servisler <\/span>\u0130kitelli OSB. Mah. Atatürk Bulvar\u0131 DepoSite \u0130\u015f Merkezi A1 Blok Kat:4 No:417\/C 34490 Ba\u015fak\u015fehir \/ \u0130stanbul <\/span>adresinde kay\u0131tl\u0131 Merkez Sat\u0131\u015f Da\u011f\u0131t\u0131m A.\u015e. <\/span>firmam\u0131za aittir ve firmam\u0131z taraf\u0131ndan i\u015fletilir.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Firmam\u0131z,<\/span>çe\u015fitli amaçlarla ki\u015fisel veriler toplayabilir. A\u015fa\u011f\u0131da, toplanan ki\u015fisel verilerin nas\u0131l ve ne \u015fekilde topland\u0131\u011f\u0131, bu verilerin nas\u0131l ve ne \u015fekilde korundu\u011fu belirtilmi\u015ftir.<\/span><\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Üyelik veya <\/span>Ma\u011fazam\u0131z<\/span>üzerindeki çe\u015fitli form ve anketlerin doldurulmas\u0131 suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir tak\u0131m ki\u015fisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) <\/span>Ma\u011fazam\u0131z<\/span>taraf\u0131ndan i\u015fin do\u011fas\u0131 gere\u011fi toplanmaktad\u0131r.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Firmam\u0131z baz\u0131 dönemlerde mü\u015fterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakk\u0131nda bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri al\u0131p almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonras\u0131nda üye giri\u015fi yapt\u0131ktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi de\u011fi\u015ftirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Ma\u011fazam\u0131z<\/span>üzerinden veya eposta ile gerçekle\u015ftirilen onay sürecinde, üyelerimiz taraf\u0131ndan ma\u011fazam\u0131za elektronik ortamdan iletilen ki\u015fisel bilgiler, Üyelerimiz ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \"Kullan\u0131c\u0131 Sözle\u015fmesi\" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda üçüncü ki\u015filere aç\u0131klanmayacakt\u0131r.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Sistemle ilgili sorunlar\u0131n tan\u0131mlanmas\u0131 ve verilen hizmet ile ilgili ç\u0131kabilecek sorunlar\u0131n veya uyu\u015fmazl\u0131klar\u0131n h\u0131zla çözülmesi için, <\/span>Firmam\u0131z<\/span>, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktad\u0131r. IP adresleri, kullan\u0131c\u0131lar\u0131 genel bir \u015fekilde tan\u0131mlamak ve kapsaml\u0131 demografik bilgi toplamak amac\u0131yla da kullan\u0131labilir.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Firmam\u0131z<\/span>, Üyelik Sözle\u015fmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda da, talep edilen bilgileri kendisi veya i\u015fbirli\u011fi içinde oldu\u011fu ki\u015filer taraf\u0131ndan do\u011frudan pazarlama yapmak amac\u0131yla kullanabilir.  Ki\u015fisel bilgiler, gerekti\u011finde kullan\u0131c\u0131yla temas kurmak için de kullan\u0131labilir. <\/span>Firmam\u0131z<\/span>taraf\u0131ndan talep edilen bilgiler veya kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan sa\u011flanan bilgiler veya<\/span>Ma\u011fazam\u0131z<\/span>üzerinden yap\u0131lan i\u015flemlerle ilgili bilgiler; <\/span>Firmam\u0131z<\/span>ve i\u015fbirli\u011fi içinde oldu\u011fu ki\u015filer taraf\u0131ndan, \"Üyelik Sözle\u015fmesi\" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda da, üyelerimizin kimli\u011fi if\u015fa edilmeden çe\u015fitli istatistiksel de\u011ferlendirmeler, veri taban\u0131 olu\u015fturma ve pazar ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda kullan\u0131labilir.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Firmam\u0131z<\/span>, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay\u0131, bunu bir s\u0131r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili\u011fin sa\u011flanmas\u0131 ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam\u0131n\u0131n veya herhangi bir k\u0131sm\u0131n\u0131n kamu alan\u0131na girmesini veya yetkisiz kullan\u0131m\u0131n\u0131 veya üçüncü bir ki\u015fiye if\u015fas\u0131n\u0131 önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay\u0131 ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

KRED\u0130 KARTI GÜVENL\u0130\u011e\u0130<\/span><\/strong><\/p>\n

 <\/strong><\/p>\n

Firmam\u0131z<\/span>, al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden al\u0131\u015fveri\u015f yapan kredi kart\u0131 sahiplerinin güvenli\u011fini ilk planda tutmaktad\u0131r. Kredi kart\u0131 bilgileriniz hiçbir \u015fekilde sistemimizde saklanmamaktad\u0131r.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\u0130\u015flemler sürecine girdi\u011finizde güvenli bir sitede oldu\u011funuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki \u015fey vard\u0131r. Bunlardan biri taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n en alt sat\u0131r\u0131nda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfas\u0131nda oldu\u011funuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz \u015fifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak sat\u0131\u015f i\u015flemleri sürecine ba\u011fl\u0131 olarak ve verdi\u011finiz talimat istikametinde kullan\u0131l\u0131r. Al\u0131\u015fveri\u015f s\u0131ras\u0131nda kullan\u0131lan kredi kart\u0131 ile ilgili bilgiler al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile \u015fifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r. Kart\u0131n kullan\u0131labilirli\u011fi onayland\u0131\u011f\u0131 takdirde al\u0131\u015fveri\u015fe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi taraf\u0131m\u0131zdan görüntülenemedi\u011finden ve kaydedilmedi\u011finden, üçüncü \u015fah\u0131slar\u0131n herhangi bir ko\u015fulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmi\u015f olur.<\/span><\/p>\n

Online olarak kredi kart\u0131 ile verilen sipari\u015flerin ödeme\/fatura\/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirli\u011fi firmamiz taraf\u0131ndan Kredi Kartlar\u0131 Doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131'na kar\u015f\u0131 denetlenmektedir. Bu yüzden, al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden ilk defa sipari\u015f veren mü\u015fterilerin sipari\u015flerinin tedarik ve teslimat a\u015famas\u0131na gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres\/telefon bilgilerinin do\u011frulu\u011funun onaylanmas\u0131 gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kart\u0131 sahibi mü\u015fteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.<\/span><\/p>\n

Üye olurken verdi\u011finiz tüm bilgilere sadece siz ula\u015fabilir ve siz de\u011fi\u015ftirebilirsiniz. Üye giri\u015f bilgilerinizi güvenli korudu\u011funuz takdirde ba\u015fkalar\u0131n\u0131n sizinle ilgili bilgilere ula\u015fmas\u0131 ve bunlar\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi mümkün de\u011fildir. Bu amaçla, üyelik i\u015flemleri s\u0131ras\u0131nda <\/span>128 bit SSL <\/span><\/strong>güvenlik alan\u0131 içinde hareket edilir. Bu sistem k\u0131r\u0131lmas\u0131 mümkün olmayan bir uluslararas\u0131 bir \u015fifreleme standard\u0131d\u0131r.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Bilgi hatt\u0131 veya mü\u015fteri hizmetleri servisi bulunan ve <\/span>aç\u0131k adres ve telefon bilgilerinin <\/span>belirtildi\u011fi \u0130nternet al\u0131\u015fveri\u015f siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede akl\u0131n\u0131za tak\u0131lan bütün konular hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi alabilir, online al\u0131\u015fveri\u015f hizmeti sa\u011flayan firman\u0131n güvenirli\u011fi konusunda daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bilgi edinebilirsiniz.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Not:<\/span>\u0130nternet al\u0131\u015fveri\u015f sitelerinde firman\u0131n aç\u0131k adresinin ve telefonun yer almas\u0131na dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Al\u0131\u015fveri\u015f yapacaksan\u0131z al\u0131\u015fveri\u015finizi yapmadan ürünü ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z ma\u011fazan\u0131n bütün telefon \/ adres bilgilerini not edin. E\u011fer güvenmiyorsan\u0131z al\u0131\u015fveri\u015ften önce telefon ederek teyit edin. Firmam\u0131za ait tüm online al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizde firmam\u0131za dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmi\u015ftir.<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

MA\u0130L ORDER KRED\u0130 KART B\u0130LG\u0130LER\u0130 GÜVENL\u0130\u011e\u0130<\/span><\/h1>\n

 <\/p>\n

Kredi kart\u0131 mail-order yöntemi ile bize gönderece\u011finiz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmam\u0131z taraf\u0131ndan gizlilik prensibine göre saklanacakt\u0131r. Bu bilgiler olas\u0131 banka ile olu\u015fubilecek kredi kart\u0131ndan para çekim itirazlar\u0131na kar\u015f\u0131 60 gün süre ile bekletilip daha sonras\u0131nda imha edilmektedir. Sipari\u015f etti\u011finiz ürünlerin bedeli kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda bize gönderece\u011finiz taraf\u0131n\u0131zdan onayl\u0131 mail-order formu bedeli d\u0131\u015f\u0131nda herhangi bir bedelin kart\u0131n\u0131zdan çekilmesi halinde do\u011fal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutar\u0131n ödenmesini engelleyebilece\u011finiz için bir risk olu\u015fturmamaktad\u0131r.<\/span> <\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB S\u0130TELER\u0130 VE UYGULAMALAR<\/span><\/p>\n

Ma\u011fazam\u0131z, web sitesi dâhilinde ba\u015fka sitelere link verebilir. Firmam\u0131z, bu linkler vas\u0131tas\u0131yla eri\u015filen sitelerin gizlilik uygulamalar\u0131 ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta\u015f\u0131mamaktad\u0131r.<\/span><\/span>Firmam\u0131za ait sitede<\/span>yay\u0131nlanan reklamlar, reklamc\u0131l\u0131k yapan i\u015f ortaklar\u0131m\u0131z arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile kullan\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131za da\u011f\u0131t\u0131l\u0131r. \u0130\u015f bu sözle\u015fmedeki Gizlilik Politikas\u0131 Prensipleri, sadece Ma\u011fazam\u0131z\u0131n kullan\u0131m\u0131na ili\u015fkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

\u0130ST\u0130SNA\u0130 HALLER<\/span><\/p>\n

A\u015fa\u011f\u0131da belirtilen s\u0131n\u0131rl\u0131 hallerde Firmam\u0131z, i\u015fbu \"Gizlilik Politikas\u0131\" hükümleri d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131c\u0131lara ait bilgileri üçüncü ki\u015filere aç\u0131klayabilir. Bu durumlar s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da olmak üzere;<\/span><\/p>\n

  \n
 1. \n

  Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite taraf\u0131ndan ç\u0131kar\u0131lan ve yürürlülükte olan hukuk kurallar\u0131n\u0131n getirdi\u011fi zorunluluklara uymak;<\/span><\/p>\n<\/li>\n

 2. \n

  Ma\u011fazam\u0131z\u0131nkullan\u0131c\u0131larla akdetti\u011fi \"Üyelik Sözle\u015fmesi\"'nin ve di\u011fer sözle\u015fmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunlar\u0131 uygulamaya koymak amac\u0131yla;<\/span><\/p>\n<\/li>\n

 3. \n

  Yetkili idari ve adli otorite taraf\u0131ndan usulüne göre yürütülen bir ara\u015ft\u0131rma veya soru\u015fturman\u0131n yürütümü amac\u0131yla kullan\u0131c\u0131larla ilgili bilgi talep edilmesi;<\/span><\/p>\n<\/li>\n

 4. \n

  Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n haklar\u0131 veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli oldu\u011fu hallerdir. <\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

  <\/h1>\n

  E-POSTA GÜVENL\u0130\u011e\u0130<\/span><\/h1>\n

  Ma\u011fazam\u0131z\u0131n Mü\u015fteri Hizmetleri’ne, herhangi bir sipari\u015finizle ilgili olarak gönderece\u011finiz e-postalarda, asla kredi kart\u0131 numaran\u0131z\u0131 veya \u015fifrelerinizi yazmay\u0131n\u0131z. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü \u015fah\u0131slar taraf\u0131ndan görülebilir. Firmam\u0131z e-postalar\u0131n\u0131zdan aktar\u0131lan bilgilerin güvenli\u011fini hiçbir ko\u015fulda garanti edemez.<\/span><\/p>\n

  <\/p>\n

  TARAYICI ÇEREZLER\u0130<\/span><\/p>\n

  Firmam\u0131z, ma\u011fazam\u0131z\u0131 ziyaret eden kullan\u0131c\u0131lar ve kullan\u0131c\u0131lar\u0131n web sitesini kullan\u0131m\u0131 hakk\u0131ndaki bilgileri teknik bir ileti\u015fim dosyas\u0131 (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik ileti\u015fim dosyalar\u0131, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullan\u0131c\u0131n\u0131n taray\u0131c\u0131s\u0131na (browser) gönderdi\u011fi küçük metin dosyalar\u0131d\u0131r. Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131 site hakk\u0131nda durum ve tercihleri saklayarak \u0130nternet'in kullan\u0131m\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131r.<\/span><\/p>\n

  <\/p>\n

  Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131,  siteyi kaç ki\u015finin ziyaret etti\u011fini, bir ki\u015finin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret etti\u011fini ve ne kadar sitede kald\u0131klar\u0131 hakk\u0131nda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullan\u0131c\u0131lar için özel tasarlanm\u0131\u015f kullan\u0131c\u0131 sayfalar\u0131ndan  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yard\u0131mc\u0131 olur. Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131, ana bellekte veya e-postan\u0131zdan veri veya ba\u015fkaca herhangi bir ki\u015fisel bilgi almak için tasarlanmam\u0131\u015ft\u0131r. Taray\u0131c\u0131lar\u0131n pek ço\u011fu ba\u015fta teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131 kabul eder biçimde tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r ancak kullan\u0131c\u0131lar dilerse teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131n gelmemesi veya teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131n gönderildi\u011finde uyar\u0131 verilmesini sa\u011flayacak biçimde ayarlar\u0131 de\u011fi\u015ftirebilirler.<\/span><\/p>\n

  <\/p>\n

  Firmam\u0131z, i\u015fbu \"Gizlilik Politikas\u0131\" hükümlerini diledi\u011fi zaman sitede yay\u0131nlamak veya kullan\u0131c\u0131lara elektronik posta göndermek veya sitesinde yay\u0131nlamak suretiyle de\u011fi\u015ftirebilir. Gizlilik Politikas\u0131 hükümleri de\u011fi\u015fti\u011fi takdirde, yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 tarihte yürürlük kazan\u0131r.<\/span><\/p>\n

  <\/p>\n

  Gizlilik politikam\u0131z ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@ofisegetirelim.com <\/span>adresine email gönderebilirsiniz. Firmam\u0131z’a ait a\u015fa\u011f\u0131daki ileti\u015fim bilgilerinden ula\u015fabilirsiniz.<\/span><\/p>\n

  <\/p>\n

  Firma Ünvan\u0131 : Merkez Sat\u0131\u015f Da\u011f\u0131t\u0131m A.\u015e.<\/span><\/p>\n

  Adres : <\/span>\u0130kitelli OSB. Mah. Atatürk Bulvar\u0131 DepoSite \u0130\u015f Merkezi A1 Blok Kat:4 No:417\/C 34490 Ba\u015fak\u015fehir \/ \u0130stanbul<\/span><\/p>\n

  Eposta : info@ofisegetirelim.com<\/span><\/p>\n

  Tel: 0212 549 82 97<\/span><\/p>\n

  Fax: 0212 549 82 95<\/span><\/p>","PARENT_ID":"0"}